Danmarks Breve

BREV TIL: Claus Daa FRA: Christian 4. (1626-07-10)

10. Juli 1626.
Til Klavs Daa.

Han skal hos General Fuchs og paa anden Maade skaffe Oplysninger om, hvem der kan ansættes som Generalproviantmester. — Geh. Ark.

Den generaal Prouiandtmeister Iørgen Skuldt 2) haffuer uerrit heer och hollidt an om syn affskeen fraa samme bestilli[n]g, huilcken ieg hannem ochsaa uell giffued haffde, om ieg en anden ued handen hafft haffde. Nu haffuer generaal Fux taalid om en, hand formente dertiil dichtig att uerre, Om huilcken leiilighed nu(!) med hannem Skaldt taale och erfhaare hanss qvalitates, s. 30 huad hand er for nation, heerkommen och Religion, saoch huor hand tiendt haffuer, och sliigdt med forderligste leiilighed mig laade uyde, Saatt samme bestilling kunde bliffue besaatt med en dychtig persohn.

Kandtu ellerss en anden foruden den persohn erfhaare dichtich att uerre, daa gør dit beste och laad mig samme persons naffn uyde. Vale. Wolffenbittell den 10 Iulij Anno 1626.

Christian.

Udskrift: Danmarckis Riigiss Raad Och Commissario Clauss Daa tiill hande.