Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1626-08-07)

7. Aug. 1626.
Til Christian Friis.

Kongen udtaler sig, til Dels i Chifre, om Gustav Adolfs Felttog i Polen, om Adelens Erklæringer angaaende Rostjenesten og om Kejserens Stilling; tillige giver han Meddelelser om Begivenhederne paa Krigsskuepladsen. — Geh. Ark.

Dyn Skriffuelse haffuer ieg y dag bekommit, derhuoss dy thuend brehve om Kongen af Sverigs succes y Preussen (?) 1) .

Er ded uiist, att Kongen af Polen er død, daa tør hand uell forsøge nogit. Atti Iudtske och Sielandtske sig erkleerit haffuer om Rosttienisten, ded fornemmer ieg aff samme Skriffuelse Och thuiffler inthed, atty andre io ochsaa sig ligesaa Erkleerer 2) . Iacob prouyandtskriffuer 3) kan ued bestillingen bliffue yndtill uyder beskeen.

Fraa 89 haffuer ieg endnu yngen Suaar bekommit. Wille s. 31 Kejseren tencke sig om, daa uaar ded høy tyd, at hand tog ded for, som til Frid och Rolighed tyen, ty muelig daa skall hand af dette Verck skall (!) haffue liden Fordel. Nu forgangen Løfuerdag iagede ieg Fjenden(?) aff ted Hus Lutter, ygaar undsatte ieg denne Pladtz, och motthe Tilly herfraa 1) . Huad der vil ske(?) uyder, giffuer tiiden. — huad dii kan, Gud være lovet(?). Vale. Datum Nordtheim den syvende August 2) Anno 1626.

Udskrift: Chanseleren Her Christian friiss tiill hande 3) .