Danmarks Breve

BREV TIL: Ove Høg FRA: Christian 4. (1627-02-12)

12. Febr. 1627.
Til Ove Høg.

Kongen giver Ordre om Nedramning af Pæle og vil have plysning om forskjellige Lønninger ved Hoffet. — Geh. Ark.

s. 54 Du skaldt tilholde den Ingeniør 1) , athand slaar dy peell, ieg befohll hannem, førend han drager bordt, huilcke du skaldt laade sette saa fast y Iorden, atti dennom laader staa 2) .

Du skaldt mig ochsaa laade uy[de], huad herremenden till hoffue haffuer til besolding Paa folck, saoch till kleeder, Item huad karlen y stallen faar, saoch andre, som tyen. Datum Roskild den 12 Febru: Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Rentemeisteren Offii høg till hande 3) .