Danmarks Breve

BREV TIL: Ove Høg FRA: Christian 4. (1627-03-16)

16. Marts 1627.
Til Ove Høg.

Der skal til Prinsens Behov sendes Proviant for 3 Maaneder til Heiligenhafen, og der skal sørges for lignende Proviant til den følgende Tid. 8 Orlogsskibe, som kunne bruges paa Elben, skulle være lærdige i Slutningen af Maaneden. — Geh. Ark.

Du skaldt strax Ordinere aff allehande saltiid fetallie, tør fisk och andit till myn Søn Prindtzens behoff paa tree Maanederss tiid epther den taxst, ded heimme pleier att uerre, Och ded med myt egit skiib forskicke till hellighaffn, huor ded strax aff Skriffueren heer skall annammis 2) .

Saa snardt samme fetallie er framskickit, daa skall der s. 59 tenckis paa andit, som brugis skall, naar dii tremaneder Er forby, huilckit ochsaa eptherhanden skall framskickis.

Med brigningen till dii største skiib tør inted haastis, mens Otthe aff Orloffskiiben, Som kan Brugis paa Elffuen, skall uerre ferdig siist udi denne Manid 1) .

Datum Segeberg den 16 Martij Anno 1627.
Christian.

Udskrift: Renthemeisteren Offi høg till hande 2) .