Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1627-03-31)

31. Marts 1627.
Til Christian Friis.

Lorens Meulengracht har tilbudt at levere Silketøj til Officererne, men Kongen har selv mere end nok. Statholderen skal sørge for, at Silkeboderne ikke forfalde. Om en Erklæring angaaende en Skov og om en Præst fra Antvorskov. — Geh. Ark.

Som ieg dig med gaabriell krusse skreffuid haffde, saa kam Lorendtz Møllengracht 1) med dyn skriffuelse, 1. att hand motthe leffuere nogit Siilkytøy till officerene y Armeien, huoraff heer in loco aff myt egit tilsteede er saa meegit, at man dermed inted kan bliffue affmed. 2. Affsiichten paa skowen kan ieg hoc rerum statu inted saa snaardt see ygennom, huilckit inden en daag eller thu dog skee skaall, och skriffuis beskeen derom 2) . 3. Anderskou Prest skall ordinerit(!) till En Offerste att uaare Paa, naar hand ankommer 3) . 4. Slodtzpresten kan boe, dersom den forrige boede 4) . Med dii sylckiiboer skall Stadtholderen s. 67 haffue indseend, atti inted forfalder, och haabis, om gud uill, att besette dem engang ygen med sliige folck, som dii er biigdt tiil 1) . Vale. Datum Staade Den 31 Martij Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian friiss tiil hande 2) .