Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1627-04-25)

25. April 1627.

Kongens Bemærkninger ved en Liste over Benaadninger, som ere udfærdigede i Kancelliet (under hans Fraværelse) 2) . — Geh. Ark.

Effter kong: Mttz: Naadigste
befallingh Extract Aff benaadinger,
som haffuer paa sigh:

Sielland.

7. Peder Iørgensen I hyllinge fich fredebreff for en drab sagh, band haffuer drebt en ved Naffn Niels Nielsen I Ioenstrup. Anduorskouff den 18 Octobris 1625 3) .

Statholderen Skall forfare, huorledis her med er procederit och sagen agerre paa ny och anholde mandraberen

s. 70 8. Mester Iacob hogenwaltt fich beuillingh Att holde Apoteche wdj Helsingøer saa och vinkielder med Rinsk och Franskuin, saa och Ad vere fri for All skatt och borgeligh thynge och Anden paalegh och besueringh. Dat: Anduorskouff den 14 Novemb: 1625. Item Itt dat: Anduorsk: 14 Decemb: 1625 1) .

13. Sidtzell S: Mr Hans Staffensens fich beuillingh Ad vere fri for All kongeligh och borgerligh skatt och thynge wdj Roskild och Ad maa forbrygge wdj øll, huiss hindis egitt indaufflett korn er, och huiss thiender hun haffuer wdj feste. Dat: Anduorskouff den 16 Decembris 1625 2) ·

25. Karen Hansdatter och Biørn Bendtsen bleff effterlatt deris forseelse Anlangendis Itt barn, de haffue Aufflett sammen, som Aff pest skall vere død I lund I Skaane och der begraffued effter gaattfolkis vidnisbyrd och Raadstuevinde, saa lenge samme vidnisbyrd staar ved magtt och iche beuisis, hendis barn I Andre maade Ad vere omkommen. Dat: och laade gaa, huad retthen medfører.

Apotecken och Rinsk eller fransk wiin, huilckit hand vill, dog att giffue borgerlig skaatt och tiinge.

Confirmeris, Saa lenge hun sidder Encke.

Lenssmande[n] paa københaffn 3) Skall forfhare, huorledis herom Er.

s. 71 Anduorskouff denn 18 Decemb: 1625 1) .

Jydtland.

22. Fru Sophie Brahe s. Peder Munkis fich breff paa kirkens Anpartt kornthiende Aff thorsleff sogen I børlumherritt I vensyssell sin liffs thid for seduaanligh stedtzmaall och Affgifft. Dat: Hadersleb den 20 junij 1626 2) .

Norge.

4. Olufi Andersen paa kulfiellitt 3) wdj Rumsdallen fich fredebreff vdj en drab sagh. Dat: Asmindrup Iegergaard 29 Octob: 1625 5) .

6. Iens Bielke, Norgis Rigis Cantzeller, fich beuillingh paa Lanslod Aff sild, som dragis med vad for hans gaarders grund Østeraad och Foesen I thrundhiembs lehn, kongens och Chronens Rettighhed I Alle maade forbehollitt. Dat: Frederixborgh den 16 Aprilis 1626 6) .

Christen thommissen Skall sig Erkleere.

Stadholderen 4) skal forfaare, huorledis herom Er, Och lade Retthen haffue siin gang.

Stadtholderen skall erklere sig her om.

s. 72 11. Forne Michell Christensen 1) fich breff paa hans gaard Asack, hand Iboer, hans liffs thid Ad beholle, dogh den Aarligh landskyld Ad vdgiffue och gaarden Ad holle ved magtt och Iche forhugge Skouffuene, som der thill ligger, men med skydsferd, Egtt, Arbeide och thømmerkiørsell thill hans Mttz: saugh Att forskaanis, Imidler thid hand ehr I denne bestillingh och threi Aar effter hand samme bestillingh quitt bliffuer. Kollingh den 19 junij Anno 1626 2) .

Confirmeris, medens hand er y bestillingen.

Detthe skall leffueris y Chanseliiet och derepther gørris confirmationes, huorepther Renthemeisteren sig haffuer att retthe, wansiet att confirma: saa snardt icke komme vnderskreffuen tilbage 3) .

Actum waaterbaaden den 25 Aprilis Anno 1627.
Christian.