Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1627-05-01)

1. Maj 1627.
Til Christian Friis.

Kongen sender ham Søpasser for Skibene i Vestersøen og befaler ham at sende sig sin Søsters Testamente Ægidius v. d. Lancken har bragt et Brev fra Kurfyrsten af Sachsen angaaende Fredsforhandlingerne. — Geh. Ark.

Ieg sender dig herhuoss dii Søpasser, som Skiiben y westersøen Skall haffue, huilcke du Stadtholderen Skaldt tilstille. Med denne breffuisser skaldtu sende mig myn Søsters saaligss Testament 1) .

Egiidius von der lancken kam hiid ygaar, som brachte Churfurstens breff med 2) , indhollendis, att naar hand dii puncta kunde erfhaare, huorpaa ieg fridden aille haffue, daa uille hand gørre sit beste, huilcke puncta her: aff holstein bleff tilskickit, dentiid du warst heer, och uden thuiffuell sendt hen till Chur: Paded hand inted skall siige, att hand inted haffuer faatt dem, saa haffuer ieg nu de novo sendt hannem dem 3) . Vale. Datum Staade den 1 Maij Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian friiss tiil hande.