Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1627-05-07)

7. Maj 1627.
Til Christian Friis.

Kongen giver, til Dels i Chifre, Meddelelser om sine Forhandlinger med en svensk Gesandt og om nogle Begivenheder paa Krigsskuepladsen — Geh. Ark.

Om Kongen af Sverigs Gesandts afferdigung skreff ieg dig tiil stackit siiden, Saa kam hand sielffuer hiid och sagde dedsamme end en gang. Med samme Gesandt talede ieg(?) om den Alliance, ieg nn haffuer med Katholikerne paa adskillige steeder, Spannien, Frankrig (?), Savoyen(?), Burgundien, Venetien, item Bethlen Gabor, som uel for syn persohn er evangelisk, Saa erre dog Katholikerne dy fleste y Siebenbürgen och Ungaren. Item Danmark haffuer altid holdt Alliance och Venskab med Kongen af Polen, huorfor man icke kunde gørre sliggen et generall werck ymod dii Catholicos Hand kunde y sandhed icke svare mig et Ord. Samme Gesandt er en hell slet mand, hand uylle uell giffue allehande for, menss ded uylle inted famle siig. Dette Suaar skall communiseris Raadet(?) saoch trickes, paded — — och — maa erfhare, huorledis Kongen af Sverig med sagen omgas 1) .

s. 79 — — med 219, daa bliffuer ded pa syn gammel Maner.

— — dii haffuer for med Dandtzyg, daa skall dii giffue bedre Køb. Gud give(?), att dii kan faa derriss fortiente løn. — — op imod Lybek och Hamborg(?) sammestedtz att bese Passerne. Vale. Datum glyckstadt den 7 Maij Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian friiss tiil hande.