Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1627-05-30)

30. Maj 1627.
Til Christian Friis.

Kongen tilskriver ham, til Dels i Chifre, og sender ham en Chifferliste. Fjenden forholder sig rolig. Bønderne i Brunsvig gjøre Oprør mod Tilly. Der er intet Svar kommet fra Kurfyrsten af Sachsen. — Geh. Ark.

Belangende worriss itzige tilstand, saa kan ieg aldrig fultacke Gud y Hhimmelen, tii alting s. 83 er endnu, gud uerre loffuit, uell. Disse Charactherer sender ieg dig til att bruge, naar Breffue at bringe fordt er heel gesuerlig 1) . Man mercker endnu inted, att Finden tager nogit sønderligdt for enthen ued Brehmen eller —. Aff Brunswich haffuer Tylli begeerit hielp tilatt blochchere Wolhhenbittel, huorpaa dii suaarede, at Tiiden er inted Saalediss, atted ske kunde. Bønderne y lanthe Brunswich løbber y hundrede taal sammen och gør stor skaade paa Tylljs Soldater och plii[n]drer Herremendenns Garde och siiger, di uil aff ingen uerre commanderit uden af mig 2) . Huad her: aff Brunswich skreff Stadtholderen til Wolfenbittel til 3) , ded beretter Palli 4) dig uell. Fraa Chur: af Sachsen er ingen suar kommen om friidden y tysland 5) , dog forhaabis ieg ded att komme snardt. Gud giffue alting en god Ende, hanss hellige Naffn til loff, priiss och ehre. Datum beudtzenborg 6) den 30 Maij Anno 1627 7) .

Udskrift: Chanseleren H: Christian friis till hende.