Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1627-06-26)

26. Juni 1627.
Til Frederik Urue.

Ordre om Istandsættelsen af et Værelse paa Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog 3) .

s. 87 Du skalltt med dett førderligste lade berede itt Lossemente i taarnett paa Chroneborgh vnder dett kammer, som tøiett thill dend Store Sall pleier udi foruaris, och ded med gode dørre och laase lade forsee, Saa att du derudi kand foruare huis tøgh du derudi att Sette bliffuer befalett. Saa Snartt Samme lossemendte ferdigtt er, skall du mig Strax dett lade vide 1) . Datum wandesbeck dend 26 Iunij 2) .