Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1627-08-22)

22. Aug. 1627.
Til Rigsraadet.

Kongen sender det en Skrivelse til Hertugen af Gottorp, hvori han gaar ind paa dennes Fredsmægling, men dog ikke skjuler sin Mistillid. Tillige sendes en Skrivelse fra Kejseren og Meddelelse om et Brev fra Tilly. — Geh. Ark.

Worriss gunst tilforn. Elskelige keere Danmarckis Riigis Raad, wii haffuer bekommit eders skriffuelse sub Dato kolding den 20 Huius, derhuos her: fri: aff holstens s. 92 breff, her Albret Skeel tilskreffuen 1) , huilckit uy med stor forundring haffuer leest, Och eptherdi hand for faa dage siiden fast in eandem sententiam oss heer haffuer besøge laadit, eptheratt uy hannem nogit skarbdt tilskreff, Saa haffuer uy Eder worriss suar wyllit laade uyde, Paaded y worris meening distebedre kunde fornemme. Wy formenthe hannem nocksom att komme yhue, huad hand worris Raad och affgesanther stackit siiden loffuit och tilsagdt haffde, huilckit hand burthe som erlig herre att eptherkomme, dog uaare uy uell tilfriidtz, att hand motthe forsøge att gørre en Erliig friid, dog interim alligeuell lade møde sit folck y marcken huoss worris, ellers matte uy holde hans tractation for heell suspect, huilckit uorris suar uy haabis att y saauell som alle Erliige folck uyll holle Rationabile y mange maader. Samme breff sendis tilbage, huilckit uill foruaaris. Herhuoss sendis keysserens breff, som kam y dag, huorhuos tillj skriffuelse med uaar, huoraff den Norske tjtell uaar vdeladt, huorfor ded wbrudt bleff tilbage sendt. Befhalendis Eder samdtlig hermed den Alsommechtigste gud, forbliffuendis eder alle med all kongelige gunst och naade uell beuogen. Datum kremppe den 22 Augusti Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad samdtligen tiil hande.