Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1627-11-11)

11. Novbr. 1627.
Til Rigsraadet.

Memorial angaaende Indkvarteringen, en Forskansning ved Helsingborg. Udnævnelsen af en Admiral og en Lensmand paa Øsel, Udførselsforbud, Rigsmarskens Ret til at være Rigsraad og Forhøret over Baudissin og Tønne Friis. — Geh. Ark.

Memoriall, som Stadtholderen Rigens Raad skal tilstille.

1. Et kuaa[r]ter for dii holsteiner huoss dii Iudtske riither.

2. Dii fransosser 1) at kuartere heer y landed.

3. Køben:, Cro:, helsing:, Malmø och landtz: att besette.

4. En ska[n]dtze aff tømmer ued skibbroen till helssingborre 2) .

5. At tencke paa en Admirall och med hannem tractere, huad hans tractamente skal uerre, naar hand seiiler, epthersom riigit ded kan taale 3) .

6. Inted korn att udføre. Skall ded uaare y fyn till om fiiorten dage imod, daa bliffuer der enten liidit eller inted y landit 4) .

s. 118 7. En anden Lenssmand til Øssell 1) .

8. Naar ieg forfaarer, at nogen vden Raadit er saat till Riigenss Maarss och illo ipso uerrid y raadit aff forrige brug eller handfestningen, Daa er ded y sig ret, atted liigesaa hollis med denne 2) .

9. At en uiiss tiid settis, paa huilcken Paudissen och tønni friiss ued derriss Eed forhøriss 3) .

Aff Anderskou den 11 Novem: Anno 1627.
Christian.

Udskrift: Memoriall Riigenss Raad tilskickid.