Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1627-11-12)

12. Novbr. 1627.
Til Christian Friis.

Kongen fastholder sit Standpunkt, at Rigsmarsken ikke i Kraft af sit Embede tillige er Medlem af Rigsraadet, og benægter hans særlige Hverv at tale Adelens Sag. — Geh. Ark.

s. 120 Den punct om Riigenss Marss kan ieg icke finde derhen att kunde tydis, som man meen, Ty er hand ipso ictu y Raadit, huorfor Skulle hannem giffuis loff til att uerre huos ded, som tracteris?

Menss ded siinis meere att uerre en Concessio, at om hand er y Raadit och foddris till att defendere patriam et partes agere nobilium apud Regem, att hand daa skulle admitteris ad secretiora.

Simpliciter att tale for Aadelen 1) , ded gørriss inted behoff, ty ded er ingen forbøden att taale for sig och andre y nogen sag, Och om hans leylighed icke er ded personlig att gørre, Daa kan hand ded gørre schrifftlig, huilkit Chanseleren epther syn Eed kon: bør att berette och dem forskaffe beskeen derpaa.

Aff Anderskou den 12 Novem: Anno 1627.
Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian friiss till hande.