Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1627-11-15)

15. Novbr. 1627.
Til Rigsraadet.

Kongens Erklæring paa nogle ham tilstillede Punkter angaaende Indkvarteringen, Forsvarsforholdsregler. Udnævnelsen af en Rigsadmiral og en Lensmand paa Øsel, Rigsmarskens Stilling, Tønne Friises Beskyldninger, Forholdet til Udlandet og Skattepaalægene. — Geh. Ark.

Erklering paa. ded, som Christian holck och Iacob Vlfeldt y dag oss tilstillid haffuer 3) .

1. Dii holster kan best kuarteris huoss hoffanen.

2. Huad med dii fremmedis indkuartering ske skal, ded uyl ske snard.

3. Riigenss raad ued best, huormegit folck behøffuis til landens Defention, Skiibenis vdristning, saoch huor dii best kan forleggis, eptherdi dennom leiligheden best bekendt Er.

s. 125 4. Riigenss Admirall at uerre uyl uy bruge Clauss daa, som her er 1) .

5. Kan der findis en, som dychtig er til Øssel att forskicke, daa er ded best, atted skeer strax 2) .

6. H: Iørgen Lunge S: bleff aff oss och ingen anden Riigenss Raad nominerit, oss hannem til Rügens Raad och Marss at uille bruge 3) .

7. Skall tønne friissis Ney gelde, daa er den andens Iaa saa god, och staar oss frii for att troe deraff, huad oss lyster 4) .

8. Om hielp att besøge dy omliggende potentater kan dy best gørre, Som y Engeland nu erre 5) .

9. Søstederne er intet att troe. Huad dii lybske loffuede, ded uylle dy inted giffue beskreffuen, och kan gørre, huad dennom liister.

10. Huad for tiid eller modum collectandi dy bruger, ded lader uy skee.

Aff Anderskou den 15 No: Anno 1627.
Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad til hande.