Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1627-11-18)

18. Novbr. 1027.
Til Frederik Urne.

Om en Værkmester, der er antagen til Anlæget af de nye Skanser ved Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Denne breffuiser Nicolas Renvoise d’Alançon er antagett for en werckmester och skall haffue en halff rix daler om dagen, naer hand arbeder, och skall du bruge hannom baade her och thill Chroneborgh. Werckene paa begge forbemelte Steder skall begynde med dett første och kaste iorden op, Siden maa mand see, huormed mand best kand sette dett op. Med Samme arbede skall delis s. 127 dem iblantt, Saa att en huer ueed, huad hand skall giøre ferdigh 1) . Frederigsborgh dend 18 Novemhris 2) .