Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Ulfeldt FRA: Christian 4. (1627-12-04)

4. Decbr. 1627.
Til Jakob Ulfeldt.

Han skal meddele de jydske Rigsraader, at Kongen vil efter en vis Taxt erstatte dem deres Udgifter, naar de sammenkaldes for hans private Sagers Skyld. — Geh. Ark.

Eptherad ieg udi disse dage til Ander: aff underskedtlige personer er Adspurdt, om di Iudtske Raad herepther aff mig skulle hollis frii, naar di forskriffuis, Suarede ieg, ded at uerre billigdt, naar di brugis udi myne privat saager, huorpa dog uille gørris en uiiss tax.

Saa eptherdi ded er en sag aff importantie, sa haffuer ieg dig myn mening derpaa uillit lade uide, som du samme Raad skaldt lade forstaa:

s. 130 At naar di aff mig forskriffuis, mig daa bekostningen at uille staa, sauit myne privat sager angaar, huorom Stadtholderen Skall fa befaling, dog at hand gør den vndersked, at di, som udi velstanden høier end andre haffuer nyt 1) Cronen, at dii ochsa nu gørre Cronen større tieniste end andre.

Och eptherdi lanssdommerne och lenssmenden aff I udtland haffuer liid liige saa stor skade, Sa skaldtu Raadit tilskriffue at møde nogit for herredagen at deliberere, huor høidt myne eriinder at forrette huergang estimeris Skall, saoch huorledis dii andre hielpiss kan 2) .

Sa endog ingen haffuer større arsag till sig at vndskildige end ieg, som haffuer myst thuende fiirstendom och den største deel aff dette Riige, Saa uiil ieg dog pro qvota gørre aldt ded, 3) dennom beuilgiss, Och meen ieg, at ingen Christianus bør sig at vndskildige at gørre siin Ieffnkristen hielp, naar hand trenger. Geistligheden er befalid at deliberere, huorledis dii fordreffne aff derriss orden kan hielpis. Naar nu sligdt pa eders side ochsaa skeer, uil ded giffue en stadtlig Harmoniam. Vale. Aff korssør 4 De: Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigis Rad och Chanseler I acob wlfeldt til hande.