Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Ulfeldt FRA: Christian 4. (1627-12-19)

19. Decbr. 1627.
Til Jakob Ulfeldt.

Der skal forhandles med Rigsraadet om Paalæget af en Madskat. — Geh. Ark.

s. 131 I morgen, naar Raadit kommer sammen, førend rettertingit holdiss 1) , daa skall med dennom taalis, at bønderne maa paleggis, at enhuer giffuer till flaadens vdristning 1 lisspund flesk, 1 lisspund kiød, 1 tønde kauring, ½ tønde biggriin 2) .

Vden slig hielp kan man inted faa flaaden vd y sommer. Vale. Aff køben: slot den 19 De: Anno 1627.

Christian.

Udskrift: Riigenss Chanseler Iacob wlfeldt til hande.