Danmarks Breve

BREV TIL: Frants Rantzau FRA: Christian 4. (1627-12-21)

21. Decbr. 1627.
Til Frands Rantzau.

Om en Foræring til en nederlandsk Gesandt. — Geh. Ark., Bilag til Rentemestr. Begnsk. 1627.

Eptherdi den hollandtske gesanther nest gudtz hielp faar syn aff sked y dag 2) , saa uill der forehring till hannem paa 200 croncr.

Aff køben: slott den 21 De: Anno 1627.

Udskrift: Stadtholderen frans Randtzou till hande 3) .