Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1627-12-29)

29. Decbr. 1627.
Til Christian Friis(?).

Kongen er misfornøjet med den uden Tilladelse foretagne Indvielse af Christiansstad Kirke; dog kan den ikke gjøres om, men Præsten bor straffes. — Molbechs Afskr. i Kgl. Bibl., Ny kgl. Saml., 4., 985 c 5) .

s. 135 Du skalt til dig paa en beieilige ort beskicke Doctor Hans Reisen 1) , Doctor Hans Michelsen 2) och Mester Morten, forrige Hofpredicant 3) , och dennem Doctor Matzis 4) angivende, som det begierit er, referere och derpaa fornemme deris betenckende. Min meening er, at uanseet Mester Iørgen gantske oscitanter Christianstads kirke, som kronen och riget saa store penge kost haver och fremdelis koste wil. uden minde indviet haver 5) och derfor billig bør att straffis, men epterdi slig indvielse skeed er och nu intet kan corrigeris, och videre indvielse uden forargelse nu mere icke skee kand, mens mere dermed erratum errato vilde blive cumulerit, huorfor ieg acter samme M: Iørgen for samme indvielse, saa høyt skee kand, at straffe, och samme mulctam at perpetuere til hospitalet sammested cum tali titulo, saa at efterkommerne i samme by kand være vis paa, at deris kirke er indviet.

Af kiøbenhafns slot den 29 Decemb: 1627.
Christian.