Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1628-01-11)

11. Januar 1628.
Til Rigsraadet.

Kongen er tilfreds med, at det svarer Henrik Rantzau, at det har Fuldmagt til at forhandle om Fred, naar Kejseren sender Fuldmagt. — Geh. Ark.

Riigenss Raadtz Betenckende, oss ydag tilstillid 2) , haffuer uy Igennomsiet och gaadt befunden, Naar uorriss tiener och Raad Hendrich Randtzow aff Eder suaris, Eder aff oss at haffue Erlangidt plęnipotentiam at tractere friid, Naar fuldkommen plęnipotens aff keysseren opuyssis 3) .

Aff køben: huss den 11 Ianv: Anno 1628.
Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad Samdtlig tiil hande.