Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-02-05)

5. Febr. 1628.
Til Frederik Urne.

Om nogle Faner, om en Liste over Vaaben i Rustkammeret paa Kronborg samt om Fuldførelsen af en Skanse. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

s. 141 De gamle faner, som findis baade paa dend lange gang och andenstedz, skall riffuis fra Stangen och forsendis thill Stattholderen. Fortegnelsen paa huis gewehr der findis paa Rustkammerett skall ochsaa fremskickis. Ingenieurens discours wagtett skall der faris fortt med dett werck, efftersom dett affstucken er, uden nogen forandring 1) . Frederichsborgh dend 5 Februarij 2) .