Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1628-03-09)

9. Marts 1628.
Til Christian Friis og Frands Rantzau.

De skulle kalde saa mange af de jydske Rigsraader og Adelige, som ere ved Haanden, til Kjøbenhavn for at overveje Midler til at tilbageerobre Jylland. — Geh. Ark.

s. 142 Worriss Chanseler H: Christian friiss och worriss Stadtholder frans Rantzou Skal tiil en uys dag med ded første til køben: beskeide ded Iudtske Raad saoch Aadel, saa mange ued handen erre, Och med dennom Deliberere, qvomodo qvaliter uy ded best kunde anstille, at uy oss Iudtland enten ganske eller ex parte igen kunde bemechtige, saauit gud Alsommechtigste dertil uil giffue siin Naade.

Och eptherdi dennom er beuyst, huad folck her er y tienisten, saoch huad folck aff Riigit kan opbringis, Saa uil derepther gørris offuerslag, huor man skall tage den-dll, dertil uil fornøden gørris, icke allene at bringe dem paa banen, menss dennom siiden at Erholde.

Dy, som paa samme tyd huoss denne uorriss proposition kallis at uerre tilstede, skall formaniss at holde alting in secreto 1) . Valete. Aff Naaskou 9 Martij Anno 1628.

Christian.