Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1628-03-16)

16. Marts 1628.
Til Christian Friis.

Memorial om, hvad der skal forelægges de jydske Raader og Adelige angaaende Midlerne til Jyllands Gjenerobring. — Geh. Ark.

Memorial paa ded, som Delibereris skall om Iudtlandtz Recuperation.

1. Huor, naar och huorlediss folckit skall forsamlis, och at ded skeer paa dii steder, huorfraa dii med en slags uiind kan gaa, huordthen dii skaall.

2. Skuder, skiib och baade, saa mange fornøden, med folck och nødtørfftig

3. Prouiiandt paa dii Steeder, forgaaderingen skall uerre, och ded udi tyde.

4. Nogle aff Raadit och landsaater, som med Prindtzen s. 143 och Riigens Maarss kan Dirigere ded ganske werck, som dy ded uyl forsuaare.

5. Dichtige proviandt commissarier, som altiing udi tyde kan anordne.

6. En Admiral offuer skuder och skiib huoss Armeien.

7. En Generall Artholoriemeistcr, som all nodthurfft y alle made anordne kan.

8. Huorlediss med Iustitien holliss skall, och huem den skall besidde.

9. Huorlediss Riither och knechte kan bringis op at Marsere med ded første.

10. Riiteried med Artholoriet och Baagaisi heste At forsørge med høe och haffre paa ded sted, dii skall for-samlis, saoch paa Skuderne, om uiinden dem icke strax føie uyll, saoch indtill dii udi Iudtland nogit bekomme kan 1) .

Naaskou den 16 Martij Anno 1628.

Christian.

Udskrift: Memoriall Paa huess som ded Iudtske Raad och adell proponeris Skall nu vdi køben: 2)