Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-04-21)

21. April 1628.
Til Frederik Urne.

Prinsens Bartskær skal irettesættes. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Du skalltt Sige Prindzens Badsker 2) , Att Saa fremtt hand icke thager vare paa hannom, Meden ligger der paa hans plaisir, da skall hand vist bliffue indquarterett paa Slottett. Skall Bastian bliffue hoes Prindzen, da haffuer hand hannom intett behoff, och maa ieg See mig om effter en andenn Badsker hoes Hoff Compagniet. Frederichsborgh dend 21 Aprilis 3) .