Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1628-04-29)

29. April 1628.
Til Rigsraadet.

Kongen forlanger hver enkelt Rigsraads skriftlige Votum om mulige Vaabenstilstandsforslag fra kejserlig Side. Der skal sørges for Proviant til Toget til Rygen. — Geh. Ark.

Eptherdi concluderit er, huem huoss friidtz tractationen brugis skall, naar den epther den Alsommechtigstis uel-behaag skall stillis udi werck, Och uy erre uiis paa, at førend dertil enten tyd eller sted aff fiinden indrømmiss, At daa bliffuer taalid om Stilstand, oss dermed at opholde och Ruinere, Dennom och derris kaarnuther derymod at liberere, och at dii distebedre derris intent paa andre steder kan sette y uerck, huorfor Riigenss Raad in hoc punctu en huer a parte skrifftlig med et ord eller thu oss derris mening skall laade forstaa 3) .

s. 150 Der uyl gørris anordning, at huess Øll, brød och andit paa ded tog paa Riien medgaar kan compleris 1) .

Aff køben: den 29 Apri: Anno 1628.
Christian.

Udskrift: Danmarckis Riigis Raad till hande.