Danmarks Breve

BREV TIL: Christen Friis FRA: Christian 4. (1628-05-17)

17. Maj 1628.
Til Christian Friis.

Hertugerne Frederik og Ulrik skulle bruge Medicin. Hertug Ulrik skal sendes til Sverig. — Geh. Ark.

Epthevsom D: Arnisenius formener at uerre fornøden, at her: frederich och her: wldrich udi denne tiid brugte nogit, Och hand ued, at dii inted gerne uil deran med en god uillie, och ieg inted kan uerre tilstede førend paa mandag middag 1) , mueligdt naar D: mener dennom at Skulle aldt haffue brugdt medicin, Huorfor du dennom Skaldt siige, at dii dennom dertill accommoderer.

Och eptherdi ieg achter her: wldrich til kon: y Suerrig nu strax at forskicke, saa skaldtu med Stadtholderen taale, huilckid aff Skiiben først ferdigdt kan bliffue, som hannem kan føre offuer 2) . Ieg taalede med dig siistegang om en, som hannem kunde følge, om Enhussen 3) endelig icke s. 153 kunde biie, paa huilcken uil tenckis, at hand er tilstede, naar gud uil, ieg kommer, saframdt at samme Enhussen er forreissid eller forreisser. Vale. Aff frede: den 17 Maij Anno 1628.

Christian.

Udskrift: Chanseleren H: Christian friiss till hande.