Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-05-19)

19. Maj 1628.
Til Frederik Urne.

Der skal sendes Levnetsmidler til Skibet Patientia og Pipholt til Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Der skall Strax forskaffis thill Patentia 1) Høns 10 par, ferskt Smør 1 fieringh, wnge lam 6, Engelsk Øll 1 fad.

Thill Frederichsborg skall Strax forskickis 400 Støcker Pipholdte 2) , huoraff skall giøris bøtter, och Saa mange, som ingen Iernbond er till, de skall bebindis med tøndebaand. Bøckeren skall forskaflis hielp, saa lenge som Samme arbede paastaaer. Chroneborgh dend 19 Maij 3) .