Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-05-26)

26. Maj 1628.
Til Frederik Urne.

Nogle Levnetsmidler skulle være til Rede i Anledning af Kongens Rejse med en Pram i Sundet. Afsk. i Fr. Urnes Kopibog.

leg agter nest Gudz hielp att Seile med prammen 4) hen att Sundett i natt eller i morgen thiligh, huor du skaltt haffue tillstede itt par Raadiur och nogle høns och egh med nogett ferskt brød, Som mand Strax kand thage ind. Frederichsborgh dend 26 Maij 5) .