Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-05-29)

29. Maj 1628.
Til Frederik Urne.

Nogle Haandværkere og noget Tømmer skulle sendes ud til Kongens Skib. Leonora Christina skal hentes til Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

s. 155 Frederich wrne skall Sende herud hans Gryttenfenger 1) , som skall tage nogett thør tømmer mett sig till en windue ramme, saa och en Suend, som dend Samme her giøre kand. Caspar Fincke skall och Strax komme thill skibett. Du skalltt drage ud thill minn datter och hendte hende paa Slottett, huor hun skall bliffue, thill winden bles 2) . Aff Skellpadden dend 29 Maij 3) .