Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-06-15)

15. Juni 1628.
Til Frederik Urne.

Ordre om forskjellige Foretagender paa Frederiksborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

1. Melckedeien thill Ebbekiøb er Send tuende hopper thill melcke uognen huormed hun thill byen kand føre melcken, huorfor hinde wisse dage skall settis, paa huilcke s. 156 hun skall Søge byen, saa och huor till dags hun did komme skall, saa och naer hun skall vere aff byen igien, och skaltt du bestille dett hoes wagten, att du kand faa dett att vide, om dett skeer thill dend thid, hennde forresettis.

2. Weien thill Ebbekiøb fra dend ny vey skall forbedris, i Sønderlighed dett Støcke, som løber lige thill fra wangehusett thill Melckehusett.

3. Wangehusett skall flyttis indtill melckehusett, saa att hand, derudi boer, kand See thill melckehusett om winteren.

Disse effterskreffne poster er befalett fogden 1) och skriffueren 2) her att forrette, huor paa du skaltt giffue agtt, att dett skeer.

4. Weien fra Slottett thill Ladegaarden skall med Sand udbedris, huorsom dend er forkørd huilckett och skee skall for melckehusett i hestehaffuen.

5. En grøfft omkring melckehusett Sammestedz, saa att wandett icke kand komme thill foedstøckerne.

6. Wangehusett skall fløttis op thill Samme melckehus, saa att hand kand haffue opsigtt med melckehusett om winteren.

7. En broe offuer grøfften udi dett ene kobbell udi hestehaffuen nest op thill dend Store mose.

8. Dend vey, som gaaer aff heste haffuen igennom dend portt ued Iohan Bøguadz wangh, skall flies.

9. Huor de dybe putter er udi weien alleuegne, derudi skall leggis render, Att wandett kand gaa derigennom.

10. Fogden och skriffueren skall besigte haffuerne alleuegne, huad for frugt derudi er, Saa att mand kand vide, huad di giør derudaff. Frederichsborgh dend 15 Iunij 3) .