Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-07-05)

5. Juli 1628.
Til Frederik Urne.

Han skal sende 30 Soldater fra Kronborg til Kjøbenhavn. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Threduffue Soldater skall du Strax Sende aff husett thill kiøbenhaffn med en Commandeur, huilcke du skaltt forskaffe vogne, saa att de erre vist thillstede i morgen ued tholff Slett. Naer de der ankommer uden byen, saa skall de begiffue sig ud thill toldboden ued St: Ane broe, s. 159 huor de skall finde baade. som dennom ud thill Prammen skall føre 1) . Frederichsborgh dend 5 Iulij 2) .