Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-07-22)

22. Juli 1628.
Til Frederik Urne.

Han skal sende Kaspar Fincke Trækul. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Frederich wrne skall forskaffe Caspar Fincke Saa mange thrækull, som hand haffuer behoff thill dett arbede, som hannom nu her befalett er. Rosenborgh dend 22 lulij 4) .