Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1628-08-10)

10. Aug. 1628.
Til Rigsraadet.

Det maa bestemme, hvor Hüneckens Ryttere skulle bruges. Kongen ytrer sit Mishag med, at en Galej er tagen af Fjenden ved Assens, og sender en Pinasse. — Geh. Ark.

s. 160 Ederss skriffuelse haffuer ieg ydag bekommid 1) och deraff ederss betenckende om hiinekens 2) Riiter forstanden.

Huorpaa uy eder icke uylle forholde, at naar y samdtlig foreeniss om en pladtz, huordthen samme Riiter med nogit fodfolck, uel commandent, kan gaa, Riigit til tienyste, at uy da dermed erre contandt.

Den galleiiss occupation ued assens erachter uy at uerre sked aff den store fliitighed, uorre Capiteiner och søfolck følger.

En aff pinasserne sender uy nu fram hermed, som kan brugiss, huor som den best tieniste gørre kan.

Sønderlig anfald kan paa fiin inted skee, om samme gaaley endskøndt er tabdt, saaframdt dy udi landid uyll gørre nogen modstand. Befaalendiss eder hermed gud y himmelen. Aff wolgast 3) den 10 Au: Anno 1628.

Christian.

Bliffuer hyneckenss Riiterii uel companierit, saa laader myt lyff companie till hest ickun gaa med.

Udskrift: Riigenss Raad, som y køben: erre, till hande.