Danmarks Breve

BREV TIL: Jacques Freville FRA: Christian 4. (1628-09-01)

1. Septbr. 1628.
Til Jacques Freville.

Han skal opfordre den franske Enkedronning Maria til at anmode Infantinden Isabella Clara Eugenia om at nævne den, der har beskyldt Kongen for at have talt haanlig om hende. — Den Ledreborgske Manuskriptsaml., Fol., 131.

s. 161 Memoriall pa vorriss tiener Iacob friiuile 1) .

Eptherdi uy vdi mange mader haffuer fornommid h: ker: den gammel dronning udi franckeriges (!) 2) oss uel at uerre Affectionerit,

Saa skall uorris tiener for sliig h: ker: gode Affection paa uorre uegne betacke och uyder continuation aff hiner begeere, saoch h: ker: pa uorre uegne Assecurere paa aldt ded, uy uyde, att h: ker: kan uerre till Ehre, tieniste och welbehag.

Herhuoss skall hand aff hin: ker: begeere, att hun h: ker: Infantinnen wille tilskriffue och begeere, at den person motte neffniss, som dii ordt hørdt haffuer, at uy sliggen gammel etc. 3) icke uille haffue huoss friidtz tractationen 4) , saa thniffler uy inted, at Io hin: ker: Infantinden uel skall erfhaare, at sliigdt aff oss aldriig er tenckt megit mindre sagdt. Tii ded er gud y himmelen och huer erlig man bekendt, at ded aldrig haffuer uerrid uorriss s. 162 maner saaledis at tale om gemeene folck, end at siige om sliggen persohn, med huiss forfeedre vorriss foreldre saoch uy sielffuer haffuer leffuid udi stor correspondens och fortroelighed.

Saa eptherdi sliigdt derriss begge ker: till et Ewig och berømmeligdt Naffn gereiicher, at sligge skandtgester faar derriss tilbørlig løn, Saa forseer uy oss derfor diste-mehr til hin: ker: dronningen udi franckerige, at hun sig herudi inted graverer, menss oss udi uorriss begeering wiilfaahrer. H: ker: skall uerre forseckrid, at uy altiid ygen uill gørre ded, som h: ker: til Ehre, tieniste och uelbehag uerre kan.

Aff københaffn den 1 Sep: Anno 1628.
Christian.

Udskrift: Iacob Friivile till hande.