Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1628-09-04)

4. Septbr. 1628.
Til Rigsraadet.

Kongen forlanger Tilføjelser til den af Rigsraadet vedtagne Anordning om Toldens Forhøjelse. — Geh. Ark.

Wy haffuer aff Riigenss Radtz erklering fornommid, at dy, sauydt denne tydtz tilstandt haffuer kund taale, haffuer giordt anordning om tollens forhøielse, Menss eptherdi uy befinder en stor haab Poster Derudaff att uerre glemdt, som endnu uyll haffuiss udi acht, saa uyll sliigdt endnu haffuiss y acht 1) .

Aff køben: den 4 Sep: Anno 1628.
Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad till hande.