Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-10-03)

3. Oktbr. 1628.
Til Frederik Urne.

Om en Hest, der skal kastreres. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Dend Sortebrune hest, som nu Sidst kom fra Chroneborgh i dend lille stald, skall forskickis hid och her bliffue udskoren, och naer hand er heell, saa skall hand aff Morten kudsk brugis for dend liden wogen och waris aff Post och arbedzdrengene. Frederichsborgh dend 3 Octobris 1) .