Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Ulfeldt FRA: Christian 4. (1628-10-09)

9. Oktbr. 1628.
Til Jakob Ulfeldt.

Kongen sender ham en til Rigsraaderne rettet Fremstilling af Grundene, hvorfor man ikke behøver at frygte Angreb af de Kejserlige. — Geh. Ark.

Discursus Sænatoribus Regni tradendus.

Den største deel her y Riigid er y den meening, at ded pa underskedliigė steder skulle periclitere, om der kommer en sterck frost pa handen, sed ego contrarium sentio ex illo, at om alle, som kan riide, gaa eller kriibe, uil med hinanden fordt och gørre den deel, dy bør at gørre, om ded endskøndt nogid suurdt ankommer, saat man kan komme op med 10, 9 eller 8 thussind man, vunde och gode, och gud y himmelen uylle giffue syn Naade till, at Issen uille berre, da fiick man nest gudtz hielp uell landid fraa finden igen indtill danneuerre.

Ratio:

1. Naar hersker nogen fo[r]gadering, da meen finden, sliigdt at skee aff fricht for hannem, huilcken meening man med f[l]iid skulle augere.

s. 168 2. Wiil dy Pacem tractere, enten Realem eller fucatam 1) , da skeer ded Hieme, paa huilcken tiid dii meener siig for Riigid heel sycker at uerre.

3. Fiindens folck y Iudtland er mal contant och er inted formodtlig derfraa att enten kunde eller turde føre fraa.

4. Ded folck for kremppe, glyckstad och y den eyen tager hand inted derfraa, eptherdi garnisonerne sammestedtz erre temmelige stercke. Hanss folck udi Pommeren er langdt fraa handen.

5. Fiick man den ringiste fod udi førstendommid, daa skulle ded giffue sligge extraordinarias mutationes, qvod nihil supra, qvare concludo, bedre att ueure att tentere nogit om Iuletyd end y hundedagen.

Nyborrig den 9 Octobris Anno 1628.
Christian.

Udskrift: Riigenss Chanseler Iacob wlfeld tiil hande.