Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-11-03)

3. Novbr. 1628.
Til Frederik Urne.

Om et lybsk Skib, der skal sendes til Kjøbenhavn. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Frederich wrne med Tolderne udi Øresund skall thill sig lade kalde dend Lybske Skipper och hannom befale att begiffue sig mett sitt skib thill kiøbenhaffn, Sammestedz att fortøffue, indtill hand faaer beskeden fra Sine redere, om samme skib med andre uden dette Rigis præjuditio der kand losse. Att nu sligt aff Skipperen effterkommis, som forbemeltt er, Saa skall hand derpaa her Stille borgen eller och borge for sig Selff och med skibett sendis op thill kiøbenhaffn. Chroneborgh dend 3 Novembris 2) .