Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1628-11-08)

8. Novbr. 1628.
Til Frederik Urne.

Han skal hos Svendene i Gjethuset forhøre sig om Prisen paa nogle Former. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Du skaltt forhøre med Suennene i Getthusett, huad de begerer for de former, som de nu under henderne haffuer, att forferdige, och mig deraff Strax giøre Relation 1) . Frederichsborgh dend 8 Novembris 2) .