Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1628-11-20)

20. Novbr. 1628.
Til Rigsraadet.

Det skal fordre en Revers af Prins Christian i Anledning af, at Kongen har forlenet ham med Malmøhus. — Geh. Ark.

Epthersom wy for kordt tiid siiden uorriss elskeliige, keere Søn Prindtzen haffuer forundt Malmøhuss med dessen vnderliggende husse och leen paa uisse maade och maanehr 3) , ephtersom worriss udgiffuen hand derpaa s. 170 vduysser, Saa eptherdi h: ker: sig nu derhen begiffuer, och uy uorriss faaderlige tilsaun Realiter haffuer effectuent, Saa uyl uy deryraod haffue h: k: Revers, at alting, som der udi begrebben er, aff h: k: faast och wbrødeligens skall bliffue hollid och eptherkommen. Huilckit y h: k: paa uorre uegne skall berette och sliggen Revers aff h: k. foddre och den oss strax laade tilhande komme. Valete. Aff køben: den 20 No: Anno 1628.

Christian.

Udskrift: Danmarckiss Riigiss Raad, som Nu tilstede Erre, till hande.