Danmarks Breve

BREV TIL: Ellen Marsvin FRA: Christian 4. (1628-12-09)

9. Decbr. 1628.
Til Ellen Marsvin.

Kongen sender hende til Underskrift nogle Skjøder paa Gods, som Kirstine Munk har solgt. Fredsmødet er ansat til 6. Januar, og Rigsraaderne ere paa Vejen dertil. — Afskr. i Kgl. Bibl., Kallske Saml., 4., 439

Kerre Ellen, Ieg sender dig herhuoss nogle skøder paa nogit godtz, som kyrsten haffuer soldt till vnder-skedtlige herremend, huilcke ieg uylle, att du skulle vnderskriffue och dem Stadtholderen tilskicke. Heer staar ded. Gud uerre loffuid, endnu temmeligdt till. Raadid er nu paa Reiisen hen ad gørre friid. Den Alsommechtigste giffue oss den, som oss tienlig er. Dagen er ansatt den 6 Ianuarii udj tilkommendes Aar 3) . Ieg tencker, att dy haffuer icke uyld neffne dagen wdj ded gammell Aar, fordi att dy haffuer uerrid red, att derris Skelmsticker kunde inted naa lenge nock till y Aar, Menss uyll beginde ded y Ianuarij Manid, som dy kan holle vd ded heele Aar. Befhalendiss s. 172 dig hermed gud y himmelen. Aff københaffuen den 9 Decemb: Anno 1628.

Christian.

Udskrift: Fru Ellen Marsuyn tili hande.