Danmarks Breve

BREV TIL: Axel Urne FRA: Christian 4. (1628-12-23)

23. Decbr. 1628.
Til Frederik Urne.

Han skal under forskjeilige Paaskud holde Kirstine Munks Jomfru Marie tilbage paa Kronborg til over Helligdagene. — Geh. Ark.

Eptherdi Iomfru Maarii 1) haffuer nogit till Croneborrig att gørre och uill hiid ygen, saa Skaldt du holle hinder op med huad du kandt hitte paa, saatt hun inted for helligedagen kommer hiid igen. Hun haffuer den Postuogen fraa Crone: med. Om hun begerer den strax ygen, daa kandt du siige, att hesten er bleffuen laam. Taler hun om andre uogne, daa kandt du siige, att dy uill icke age for hiillige dagens skiild.

Aff køben: den 23 Decem: Anno 1628.
Christian.

Udskrift: Frederich wrne til hande 2) .