Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 3. af Danmark-Norge FRA: Christian 4. (1629-01-24)

24. Januar 1629.
Til Hertug Frederik, Hertug Ulrik og Thomas Nold.

Befaling om Indøvelsen af de i Kjøbenhavn tilstedeværende Bøsseskytter. — Geh. Ark.

Bøsseskøtteren 1) , saa mange tilstede erre, skall deeliss udi tree deell, som her: friderich, her: wldrich och Peder falck 2) skall rette aff paa eptherfølgende maanehr:

1. Dennom skall uyssis paa ded skiib, som nu leggiss ind udi haffnen ved tøyhussid, At wyske och laade Støckerne.

2. At rette et Støcke, naar et skyb ligger ret, eller naar ded heller.

3. At røcke Støckerne ind och gørre dem faast, som dy bør at uerre vdi Søen.

4. At lucke Porten och foruaare dem udi en Søegang.

5. At uyske och laade med et taagell 3) , som dertill giordt er.

6. At taage lod och krud aff et støcke.

Naar nogid skiib skall Riistis eller affriistiss, daa skall En deell aff forbenente Partii uerre derhuoss, indtill ded er forrettid, Och folckid deeliss udi dag, saatt nogle aff Arkeliimeisterne och dy gamle bøsseskøtter er huor 4) s. 175 huer aff Parterne, Och skall med dette begindis Paa tylkommendiss Mandag 1) , om gud uyll.

Aff køben: den 24 Ianu: Anno 1629.
Christian.

Udskrift: Huorepther H: frederich, H: wldrich Och thomass Null sig skall rette.