Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1629-02-14~)

Omtr. 14. Febr. 1629.

Udkast til et Svar, der skal gives den svenske Afsending Salvius paa de af ham overbragte Punkter vedkommende Stralsund 3) . — Skrevet med Blyant. Geh. Ark., Sverig A.

s. 176 1 1) . Denne Pund Er med Chanseleren Oxenstern totaliter giordt till Ende. Med borgerskabid y Stralsund haffuer man nuhmer inted at tradere.

2 2) . Naar 3) kon: y Suerrig skaffer den Ny toll aff for dandtzich 4) , saa skall den toll ued Ruden ochsaa bliffue affskaffed.

s. 177 3 1) . Naar ded skeer a parte Regis suetie wyrcklig, saatt man kan ded fornemme, Saa uyll man ded ochsaa gørre paa denne syde.

4 2) . Saframdt kon: y Suerrig mig uill assecurere, att huissom till Stralsund førdt bliffuer, att deraff inted finden Skall komme till hande, daa er man dermed tilfriidtz, ellerss contradicerer hand sig in antesedenti 3) .

5 4) . Naar ded forrige Er klaardt, saa er til dette suarid.

6 5) . Dy kan inted mehre y ded begere, end som andre wedderfariss 6) .

7 7) . Dertill er all(!) udi det første suaarrid, och achter man inted att wiige fraa ded, som engang foraffskeedid er in pręsentia Chansi:

Vltimo 8) . Naar hand skrifftlich giffuer offuer, huad s. 178 haffuer pecserit, saa skall dertill bliffue Suaarid. Mit folck y Stralsund uyll ieg foddre aff med første leiilighed 1) .