Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1629-03-08/1629-03-14)

8—14. Marts 1629.
Til Frederik Urne.

Der skal bestilles Vogne og Heste til at kjøre Kongens og Hertug Ulriks Folk. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Der skall bestillis wogne thill mitt folck och Hertug wldricks 2) . De Postuogne her och thill Frederichsborgh skall Sendis hen thill kiøbenhaffn, saa och de tuende arbedzheste thill Frederichsborgh. Dend postdreng, Som holder thill Nyerup, skall Sendis bud, att hand møder mig udi Runstig krugh 3) . Der skall bestillis bønder heste thill postuognene, som ingen heste er thill, som ochsaa skall skee thill Frederichsborgh, effterdi hestene er for min wogen.