Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Urne FRA: Christian 4. (1629-03-15)

15. Marts 1629.
Til Frederik Urne.

Der skal sættes en vis Taxt for de Madvarer, der medgaa til Hofspisningen paa Kronborg. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog.

Du skaltt thage thill dig begge Cammeriunckerne 1) och beskede køckenskriffueren for Eder och giøre en vis taxtt paa wildbrad, fisk och ald anden fetallie, som spisis skall. Wildbrad giffuis mere nu i køckenett endsom nogen tid der, skøntt Større vdspisningh verett haffuer. Frederichsborgh dend 15 Martij 2) .