Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1629-03-16)

16. Marts 1629.
Til Rigsraadet.

Om Nødvendigheden af at befæste Ruden paa Grund af denne Øs store Betydning. — Geh. Ark.

Postscriptum 5) .

Der ligger en Øe ymellom Stralsund och wolgast, som kalliss Ruden, foruden huilcken forbenente bye saoch ganske pommeren ingen handel eller uandel kan driiffue, huicken om den enten udi keysserens eller Suenskenss s. 189 hender geraade skulle, dette konnigrige stor Skaade skulle haffue.

Skulle keysseren den erlange, saa er hand all dy skyb, som dy kaller Lychterss 1) , udi all Pommeren mechtig, huormed hand med god leiilighed mange thussin mand till hest och fodtz kunde offuersette.

Suensken anlangende, saa haffuer hand inted godt aff Stralsund, naar hand inted haffuer samme oe, ty der all kornid endeliigenss skall skiibiss och saldt och andre uaare lossis.

Och eptherdi uy y fiord skøndt acqvi[re]rede oss Ius dominij paa samme Øe 2) , saa siinis oss raadeligdt samme Øe att befestige, huorunder man altiid secker med nogle faa Smaa skiibe kan ligge.

Och haabiss uy nest gudtz hielp oss paa den kost at gørre saa fast och secker, at uy ickun faa skyb behøffuer udi Østersøen och diste fleere kan holde y westersøen, saatt finden derfraa ingen securs bekomme kan.

Valete. Aff Rossenborrig den 16 Mar: Anno 1629.
Christian.

Udskrift: Postscriptum Riigenss Raad at tilstille.