Danmarks Breve

BREV TIL: Frants Rantzau FRA: Christian 4. (1629-03-16)

16. Marts 1629.
Til Frands Rantzau.

Sagen mellem Henrik Holcks Svigermoder og hendes Medarvinger bør tilendebringes. Skibene Spes, Prammen og Hummeren skulle forsynes med Kabeltov. De Svenske gjøre store Indkjøb af Øxne, som de ville have toldfri. Om Kongens forestaaende Rejse ad Vordingborg til. — Geh. Ark.

s. 190 Ieg fandt Offuerste holck heer, som begeerede, at den Befaaling ymellom hanss hustruss moder och hinderss medarringer motte gørriss tillende udi køben:, huilckid uell kan ske, eptherdi dy fiire aff raadid, som y befhalingen tagen Er, dog maa uerre y køben: 1) .

Steen wilmsøn 2) skall gørre anordning, att paa Spes och Prammen saoch hummeren Er kaabeltou noch saoch baade tilad føre dem vd med, paaded derpaa ingen mangell er, naar man nogenstedtz skall korte.

Vdi ded memoriall, Raadid tilstillid bleff, er glemdt ded store køb, Suensken gør paa øxen, huilcke dy formener att uille haffue tolfrii, huorfor ded ochsaa uil proponeris 3) . Ieg drager ynat henad triggeueyle och saa paa ueyen ad worringborre 4) . Vale. Aff køge den 16 Martij Anno 1629.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen franss Randtzou till hande.