Danmarks Breve

BREV TIL: Kirsten Munk FRA: Christian 4. (1629-03-24)

24. Marts 1629.
Til Kirstiue Munk.

Datteren Anne Kathrines Rejse til Sverig skal opsættes indtil efter Kongens Hjemkomst fra en nu forestaaende Rejse. — Molbechs Afskr. (efter en Afskrift) i Kgl. Bibl., Ny kongl. Saml., 4., 985 b.

Hierte kere kyrsten, Epterdi ieg fornemmer, wynteren endnu at holde an vdi Suerrig, saat ded er endomstund besuerligdt at reisse, dertilmed siigiss heer for uyst, Dronningen at uere kommen y barsselseng och faat en Søn 1) , huorfor Anne Chathrine skall fortøffue heer 2) , indtil Gud uil, ieg haffuer fulendt denne Reisse, huorpaa ieg y dag med Guds nades hielp achter at beginde 3) . Befhalendiss dig hermed den gode gud, forbliffuendiss intil enden dyn kere och troe hossbunde. Aff Rossenborrig den 24 Mart: Anno 1629.

Udskrift: A Ma treschere femme kyrstina Munck.