Danmarks Breve

BREV TIL: Danmarks Rigsråd FRA: Christian 4. (1629-04)

April 1629.
Til Rigsraadet.

Det skal foreholdes Jens Juel, at han ikke bør undslaa sig for at modtage Embedet som Rigsadmiral. Christoffer Urne har afiagt Ed som Statholder i Norge. — Geh. Ark.

Epthersom uy haffuer hafft bud epther Ienss Iull och hannem ladid forsta, at uy hannem herepther for Riigens Admirall uille bruge, Saa haffuer hand sig for faa dage s. 198 siiden huoss oss indstillid och sig undskillid for mange aar-sager skiild sliig officium inted at kunde acceptere, huor-paa uy suaare, At naar uy hiidankom, saa uylle uy hannem uorriss erklering ued Riigens Raad, som tilsteede uaar, laade uyde, Huorfor y nu med hannem om samme leiilighed skall taale och hannem demonstrere, at hannem sliig vndskilling inted anstaar, eptherdi hand er disse Riiger obligent at tiene y huiss maade hannem mueligdt Er.

Om hand skøndt er nogid tung och [s]tackandid, saa kan hand dog uerre Admirall och inted klyffue y tackelid eller andenstedtz hen.

Eder alle er ded ochsa wytterligdt, att Christoffer wrne haffuer giord syn Eed att uerre Stadtholder udi Norrie, Saa uy seer inted, at der kan henge stor Reputation huoss, om uy wille numer acceptere hanss vndskilling 1) .